• Imprimeix

Àmbits culturals

Aquesta secció presenta les dades i els informes més rellevants sobre l’activitat que desenvolupen empreses, creadors, gestors, associacions i entitats culturals a Catalunya. Estructurat en tretze àmbits, l’apartat ofereix una mirada completa al sector cultural català, dimensiona el seu impacte econòmic i mesura la participació activa dels ciutadans.

Les fonts principals d’informació que podeu consultar són les següents:

 • Estadístiques culturals de Catalunya

  Presenta les dades actualitzades de les dades estadístiques sobre els principals àmbits del sector de la cultura i la creació del darrer any disponible, amb actualitzacions contínues.

  Els sectors considerats són: arxius, biblioteques, museus, patrimoni arquitectònic i arqueològic, arts visuals, cinema, llibre, premsa, teatre i dansa, llengua, finançament, indústries culturals i consum i pràctiques culturals.

 • Memòria anual del Departament de Cultura

  Presenta les dades principals de l'acció cultural del Departament de Cultura en els diferents àmbits. Inclou l'organigrama, les dades d'execució pressupostària i tot el detall de funcions i activitats que ha fet cada unitat directiva.

  Els àmbits considerats són: creació i empreses, internalització, patrimoni cultural, cultura popular i associacionisme, llengua, equipaments culturals i administració.

 • Balanç de Govern 2011-2015 del Departament de Cultura

  Dóna a conèixer les accions estratègiques del Govern en els diferents àmbits culturals durant el mandat i descriu la política cultural de la Generalitat a través de setze capítols temàtics que ordenen l'àmbit competencial.

  Inclou el Resum executiu, que recull les actuacions més destacades explicades al Balanç de Govern.

  Els àmbits considerats són: compromís social amb la cultura, internacionalització, equilibri territorial i accés a la cultura, biblioteques, finançament, creativitat i indústries culturals, equipaments culturals, patrimoni cultural, cultura popular i associacionisme, llengua, administració i defensa dels interessos culturals a Catalunya.

 • Memòria de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

  Inclou les línies d'actuació de l'ICEC portades a terme per les diverses àrees sectorials i transversals.

  Les àrees considerades són: Arts escèniques, Arts visuals, Audiovisual, Desenvolupament Empresarial, Llibre, Música, Mercats, Digital i Públics.

  També hi trobareu les dades d'estructura, organització, execució pressupostària i el detall dels ajuts i les subvencions anuals concedides per l’ICEC.

 • Fulls DeCultura

  Inclou els treballs tècnics que elabora el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura sobre cultura i creació.

  Els àmbits considerats són: consum i participació cultural, polítiques culturals, economia de la cultura, anàlisis sectorials i d’estadístiques i d’altres dades d’actualitat que puguin ser d’interès.