• Imprimeix

Enquesta de participació cultural

Què és?

L’Enquesta de participació cultural és una activitat estadística desenvolupada pel Departament de Cultura.

Per poder conèixer el comportament de la població catalana en les pràctiques i els hàbits de consum culturals i els usos del temps lliure, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va iniciar el juliol de 1985 el primer Estudi del comportament i les característiques tècniques de la demanda de productes culturals a Catalunya, amb una enquesta feta a partir d’una mostra de 1.491 individus de més de 15 anys en 61 municipis. Aquest estudi es va repetir els anys 1991 i 1996.

L’any 2001 representa un punt d’inflexió a l’hora d’entendre els consums, les pràctiques i la participació cultural en el nostre país. El Departament de Cultura va portar a terme una profunda transformació de les enquestes anteriors, fins a convertir un estudi sobre el consum cultural en una estadística oficial sobre pràctiques i hàbits culturals.

Aquesta primera edició de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals a Catalunya va néixer amb dos objectius clars. Per una banda, generar un plantejament més ajustat a les demandes d’informació dels diversos agents del sector cultural i emmarcar la introducció d’un conjunt de millores per augmentar la qualitat de les seves dades estadístiques. En aquest darrer sentit, l’edició 2001 de l’enquesta ja incorpora aspectes del tractament de la informació completament homologables a la resta de l’estadística oficial catalana i europea, com ara les definicions, els criteris de desagregació o bé l’abast temporal de les pràctiques culturals. Aquesta mateixa filosofia va inspirar la segona edició d’aquesta Enquesta de consum i pràctiques culturals a Catalunya, realitzada l’any 2006.

Cal destacar que les edicions 2001 i 2006 deixaven de banda el que podríem anomenar dimensió social de la cultura, això és, les actituds i els valors dels ciutadans de Catalunya vers el fet cultural. En l’edició 2013 de l’Enquesta de participació cultural es van incloure, per primer cop, preguntes de caràcter qualitatiu que permetien analitzar aspectes com què s’entén pel concepte de cultura, la importància que els catalans atorguen a la cultura o l’interès que despertaven diverses activitats culturals, entre altres aspectes. Les edicions 2014 i 2015 de l’Enquesta de participació cultural 2014 continuen aquesta línia analítica i incorporen nous àmbits d’anàlisi.

Quins són els seus objectius?

El principal objectiu de l’Enquesta de participació cultural és obtenir informació de la demanda efectiva de productes culturals i lúdics a Catalunya, mitjançant la participació en activitats culturals i d’oci de la població catalana. Es tracta de conèixer el temps que dediquen a la cultura, així com també el contingut i la intensitat amb què ho fan i les seves motivacions a l’hora de participar-hi i les barreres d’accés.

Per tal d’acomplir aquest objectiu, es va partir d’un sentit ampli de la definició de participació cultural. Així, s’han considerat pràctiques estrictament percebudes com a culturals –lectura, assistència a espectacles, audició de música- juntament amb altres que, pel seu contingut i forma, poden assolir aquesta condició, com és l’ús d’Internet o el seguiment dels mitjans de comunicació.

Per altra banda, tal i com s’ha comentat anteriorment, s’incorpora també allò que s’ha vingut a anomenar la dimensió social de la cultura, això és, les actituds i els valors dels ciutadans vers el fet cultural, el que permet oferir una visió més global i enriquidora de la participació cultural en el nostre país  De manera gradual s’han anat incloent preguntes de caràcter qualitatiu que permeten analitzar aspectes com què s’entén pel concepte cultura, la importància que els catalans atorguen a la cultura o l’interès que desperten diverses activitats culturals, així com l’equipament tecnològic a la llar, la percepció de preus o l’ús de les xarxes socials a l’hora d’informar-se culturalment, entre altres aspectes.

A qui es demana aquesta informació?

L’univers de l’Enquesta de participació cultural el formen les persones de 14 anys i més, residents a Catalunya, independentment de la seva nacionalitat o situació legal. 

És confidencial la informació que es demana?

Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic. 


Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que el Departament de Cultura té especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, la col·laboració dels ciutadans en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).

Com es duu a terme l’estadística?

L’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ es duu a terme mitjançant una metodologia TAPI (Tablet PC Assisted Personal Interviewing), és a dir, entrevistes personals realitzades a la llar habitual amb Tablet PC.

Atesa l’extensió del qüestionari i la diversitat d’àmbits a avaluar, la durada mitjana d’una entrevista es situa al voltant dels 30 minuts. 

On es poden trobar els resultats?

Els resultats de l’Enquesta de participació cultural es difonen a través de la publicació Estadístiques culturals de Catalunya i dels informes comparatius anuals. Els fulls DeCultura presenten una anàlisi detallada i exhaustiva. de la participació cultural a Catalunya.

Data d'actualització:  24.05.2016