• Imprimeix

Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ

Què és?

L’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya. La seva periodicitat és anual.
La primera edició de l’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ es va dur a terme l’any 1992. En l’edició del 2011 s’incorpora la metodologia de recollida de dades a través d’un qüestionari electrònic.

Quins són els seus objectius?

L’objectiu principal de l’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ és conèixer les característiques de les companyies del país, així com la seva activitat, el seu personal i el seu pressupost. L’elaboració d’aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, ja que són necessàries per a la planificació de les polítiques culturals i per emprendre i avaluar accions en el marc de les arts escèniques.

A qui es demana aquesta informació?

Fins a l’any 2006 només es consideraven les companyies que feia un mínim de tres anys que produïen i representaven les seves produccions. A partir de l’any 2007, d’acord amb les associacions professionals, es revisen els criteris del cens per adaptar-lo a l’activitat de les companyies de dansa i per incloure-hi les companyies de circ.

Per a les companyies de teatre i dansa, els criteris mínims d’estabilitat i professionalitat són: un mínim de tres anys produint i/o representant les seves produccions i un mínim de 5 representacions retribuïdes al llarg de l’any.

Per a les companyies de circ, els criteris mínims d’estabilitat i professionalitat són: que els artistes de les companyies tinguin un mínim de tres anys d’activitat professional i que hagin fet un mínim de 15 representacions retribuïdes a l’any.

L’any 2009 es va revisar la metodologia per ajustar l’estimació de les variables d’ingressos, despeses i personal de les companyies sense comptabilitat pròpia i que estan integrades dins d’una sala d’arts escèniques.

És confidencial la informació que es demana?

Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que el Departament de Cultura té especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de les sales en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).

Com es duu a terme l’estadística?

L’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ es duu a terme mitjançant una metodologia combinada de qüestionari electrònic i suport telefònic. La companyia enquestada ha d’utilitzar un nom d’usuari i una contrasenya enviats prèviament per correu ordinari en la carta de presentació.

On es poden trobar els resultats?

Els resultats de l’Estadística d’arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ es difonen a través de la publicació Estadístiques culturals de Catalunya i dels informes comparatius anuals. Els Fulls de Cultura presenten una anàlisi detallada del sector.

Data d'actualització:  24.05.2016