• Imprimeix

Estadística d'arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ

L’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya. La seva periodicitat és anual.
La primera edició de l’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ es va dur a terme l’any 1992. En l’edició de 2011 s’incorpora la metodologia de recollida de dades a través d’un qüestionari electrònic.
L’objectiu principal de l’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ és conèixer les característiques de les sales del país, així com la seva activitat, el seu personal i el seu pressupost. L’elaboració d’aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, ja que són necessàries per a la planificació de les polítiques culturals i per emprendre i avaluar accions en el marc de les arts escèniques.
L’estadística s’adreça a aquells espais que compleixen la definició següent: equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a la representació d’obres escèniques que té com a ús principal la programació d’espectacles escènics i que programa anualment un mínim de 5 representacions repartides en el decurs de l’any.
Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic.
Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que el Departament de Cultura té especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.
Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de les sales en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).
L’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ es duu a terme mitjançant una metodologia combinada de qüestionari electrònic i suport telefònic. La sala enquestada ha d’utilitzar un nom d’usuari i una contrasenya enviats prèviament per correu ordinari en la carta de presentació.

Els resultats de l’Estadística d’arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ es difonen a través de la publicació Estadístiques culturals de Catalunya i dels informes comparatius anuals. Els Fulls de Cultura presenten una anàlisi detallada del sector.