• Imprimeix

Estadística de galeries d'art

Què és?

L’Estadística de galeries d’art és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística corresponent, que desplega la Llei del Pla Estadístic de Catalunya. La seva periodicitat és triennal. La primera edició de l’Estadística de galeries d’art es va dur a terme l’any 2000.

Quins són els seus objectius?

L’objectiu de l’Estadística de galeries d’art és conèixer les característiques de les galeries d’art del país, així com la seva activitat, el seu equipament, el seu personal i el seu pressupost. L’elaboració d’aquesta estadística respon a la necessitat de disposar de dades oficials, ja que són necessàries per a la planificació de les polítiques culturals i per emprendre i avaluar accions en el marc de les arts visuals.

A qui es demana aquesta informació?

L’estadística s’adreça a aquells establiments oberts al públic, d’explotació privada, l’activitat principal dels quals és l’exposició i comerç d’obres d’art, i que es dediquen també, en major o menor grau, a estimular la creació i a promoure l’art, els artistes i la seva creació.

És confidencial la informació que es demana?

Les dades de caràcter individual de l'enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que el Departament de Cultura té especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de les sales en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, consegüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).

Com es duu a terme l’estadística?

L’Estadística de galeries d’art es duu a terme mitjançant una metodologia combinada de qüestionari en paper i suport telefònic. En la propera edició, el qüestionari en paper serà substituït per un electrònic.

On es poden trobar els resultats?

Els resultats de l’Estadística de galeries d’art es difonen a través de la publicació Estadístiques culturals de Catalunya i dels informes comparatius anuals. Els Fulls de Cultura presenten una anàlisi detallada d’aquesta despesa.

Data d'actualització:  24.05.2016