• Imprimeix

Introducció

Una operació estadística comprèn tot el conjunt d’activitats, incloses les preparatòries, que partint d’una recollida de dades individual, permet obtenir i difondre els resultats estadístics agregats sobre un determinat àmbit cultural. El Departament de Cultura agraeix la col·laboració de tots els agents enquestats a l’hora de respondre el qüestionari.

Bona part de les operacions estadístiques que realitza el Departament de Cultura vénen determinades pel Pla Estadístic de Catalunya, llei aprovada pel Parlament amb l’objectiu d'ordenar i planificar l'estadística oficial de Catalunya, i emmarcar la col·laboració de les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com amb altres entitats públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals, per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.

El Pla estadístic de Catalunya es desenvolupa en els programes anuals d'actuació estadística que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme en un any concret. La periodicitat de les operacions estadístiques que desenvolupa el Departament de Cultura varia en funció de l’àmbit cultural. Així, per exemple, cada any es recullen dades relatives al sector de les arts escèniques o la despesa en cultura de l’Administració local; en canvi, les dades relatives a arxius o galeries d’art es recullen cada dos i tres anys, respectivament; i les dades relatives a hàbits culturals de la població es recullen cada cinc anys.

En totes les operacions estadístiques es poden identificar diverses etapes de realització o fases:

esquema

La recollida de dades individuals es pot dur a terme a través de quatre canals:

-Directament, a partir de les unitats enquestades, mitjançant un qüestionari o joc de qüestionaris.
-Indirectament, a través de registres o arxius administratius, els quals es van crear amb un objectiu diferent a l’estadístic.
-L’observació directa dels fets.
-L’elaboració de treballs tècnics.

En el cas de recollida directa, normalment s’aplica una metodologia combinada de qüestionari en paper i suport telefònic. Tot i així, des de l’any 2006, el Departament de Cultura està implementant un pla de qüestionaris electrònics amb l’objectiu de facilitar la resposta dels agents enquestats i millorar el treball de camp de les diverses operacions estadístiques. En aquest cas, la unitat enquestada ha d’utilitzar un nom d’usuari i una contrasenya que li ha estat subministrada prèviament.

Les dades de caràcter individual que el Departament recull estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc no es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic. Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que el Departament de Cultura té especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.